วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           รายวิชาวิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2553            ชื่อหน่วยการเรียนรู้การขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์
เวลา  1  ชั่วโมง                    ครูผู้สอน  นางสาวจินตนา  หมอยาดี              

1. มาตรฐานการเรียนรู้   ตัวชี้วัด
                มฐ. ว 7.1        ตัวชี้วัด  ป.3/1
                มฐ. ว 8.1        ตัวชี้วัด  ป.3/1- ป.3/8
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
                ความรู้
1.   อธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ได้
ทักษะกระบวนการ
1.    สังเกต เปรียบเทียบ  และจำแนก
        2.    การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
        3.    การลงความเห็นจากข้อมูล
4.  กระบวนการกลุ่ม
5.  วาดภาพ
คุณธรรม/จริยธรรม/ค่านิยม
1.    ความรับผิดชอบ
2.    มีจิตวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมรวมชั้น 
                แบ่งกลุ่มนักเรียน  เลือกประธานกลุ่ม ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
              กิจกรรมกลุ่ม
นักเรียน ร่วมกันอภิปรายการเคลื่อนที่ของโลกรอบตัวเอง  ทำให้เกิดปรากฏการณอะไรบ้าง  ศึกษาใบความรู้  เรื่อง   การขึ้น และตกของดวงอาทิตย์
                กิจกรรมเดี่ยว      
              นักเรียนตอบคำถามลงในใบงานที่ 1   โลกเคลื่อนที่อย่างไร   
กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม
                1.สุ่มนักเรียนนำเสนอ  สังเกต การนำเสนอผลงานของนักเรียน
                2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ว่า โลกหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วเหนือของโลก และโลกหมุนรอบตัวเองไปในทิศเดียวกันกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์  คือจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
                3.นักเรียนนำผลงานส่งครูหรือนำไปแสดงไว้หน้าชั้นเรียน
4.  ภาระงาน / ชิ้นงาน
                                1. วาดภาพจำลองการเคลื่อนที่ของโลกรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์
                                2.  สังเกตและวาดภาพการขึ้น และตกของดวงอาทิตย์               
5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ
                 1. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
                      2.  มุมหนังสือวิทยาศาสตร์
                      3. ใบความรู้ที่  1   เรื่อง   การขึ้น และตกของดวงอาทิตย์
                      4.  ใบงานที่  1  เรื่อง  การเคลื่อนที่ของโลก
                      5.  ใบงานที่  2  เรื่อง  การขึ้น และตกของดวงอาทิตย์
6.การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
เครื่องมือ
1.การสังเกตพฤติกรรมในการทำกิจกรรม
2.การตรวจผลงาน

1.แบบประเมินพฤติกรรม
2 แบบประเมินผลงาน


7. บันทึกหลังการสอน
                 ผลการสอน...........................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                 ปัญหา / อุปสรรค..................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
             8.กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                                                        ลงชื่อ............................................
                                                                                 (......................................)
                                                                                               (ครูผู้สอน)

              9. ความคิดเห็นผู้บริหาร
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................

                                                                   ลงชื่อ......................................
                                                                       (.........................................)
                                                                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)


                                      ใบความรู้ที่  1
                                      เรื่อง  การขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์
     
การขึ้น-ตก และแนวทางการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์
    สาเหตุของการขึ้น-ตกก็เพราะโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก   การสังเกต   
แนวทางขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์สามารถทำได้ในวันที่เมฆไม่บังดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน
  โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิด
การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์   ดวงจันทร์   ตลอดทั้งดวงดาวทั้งหลายบนฟ้าด้วย                 ใบงานที่ 1
                     เรื่อง      ดวงอาทิตย์
  วันที่...........................เดือน.......................พ.ศ..............
ชื่อกลุ่ม.................................................
สมาชิกในกลุ่ม  1.................................................ประธาน
                         2.................................................สมาชิก
                         3................................................สมาชิก
                         4................................................เลขานุการ
                                                                     
คำชี้แจง    วาดภาพจำลองการเคลื่อนที่ของโลกรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์

   ใบงานที่   2
   เรื่อง      การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
  วันที่..........เดือน............พ.ศ.....
ชื่อกลุ่ม.....................
สมาชิกในกลุ่ม  1................................ประธาน
                        2................................สมาชิก
                        3................................สมาชิก
                        4................................เลขานุการ
                                                                                                              
คำชี้แจง   สังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจริงในเวลา 1  สัปดาห์  วาดภาพแสดงการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น